Regulamin

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego

Zapach Drewna Resort & Lake

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku bądź całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu Ośrodka oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 2. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest wypełnienie Karty Rejestracyjnej przez Gościa po przyjeździe do Ośrodka.

 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości Ośrodka.

 4. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji oraz na stronie internetowej www.zapach-drewna.pl

 5. Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych bez zgody Kierownictwa Ośrodka.

 6. Na terenie Ośrodka zabrania się organizacji imprez bez zgody Kierownictwa Ośrodka.

 7. Przyjazd z psem/kotem jest możliwy tylko po wcześniejszej konsultacji z właścicielami obiektu.
 8. Pobyt dzieci i młodzieży do 18 roku życia w Ośrodku dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 9. Za szkody wyrządzone przez dzieci i młodzież do 18 roku życia odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie prawni.

§ 2 Definicje

 1. Ośrodek – Ośrodek Wypoczynkowy Zapach Drewna Resort & Lake, położony w miejscowości Tumiany 3, 11-010 Barczewo, którego właścicielem jest Krzysztof Storoniański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ebo Krzysztof Storoniański z siedzibą w Barczewie (11-010), Ramsowo 1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 739 321 46 28, REGON 519554076.

 2. Kierownictwo Ośrodka – osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Ośrodka. Rolę Kierownictwa w Ośrodku pełnią: Krzysztof Storoniański, Bogumiła Storoniańska.

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin Ośrodka.

 4. Gość – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba niepełnoletnia (dziecko i młodzież do 18 roku życia) lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych (pozostająca pod opieką), a także osoby, które dokonują rezerwacji na zasadach określonych w Regulaminie i/lub korzystają z usług świadczonych przez Ośrodek zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 5. Karta Rejestracyjna – dokument potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy Gościem a Ośrodkiem, niezbędny do wypełnienia przez Gościa po przyjeździe do Ośrodka.

 6. Cennik – zamieszczony na stronie www.zapach-drewna.pl cennik określający ceny za poszczególne obiekty i usługi świadczone przez Ośrodek.

 7. Kaucja – określona w treści Regulaminu kwota pieniężna zabezpieczająca roszczenia Ośrodka w przypadku powstania szkód w wynajętym Domu lub Apartamencie lub za szkody poczynione na terenie Ośrodka, za które winę ponosi Gość oraz roszczenia Ośrodka z tytułu nieuregulowania dodatkowych kosztów pobytu Gościa.

 8. Dom – obiekt znajdujący się na terenie Ośrodka, wyposażony w szczególności w miejsca noclegowe, aneks kuchenny i łazienkę, z osobnym wejściem, w którym możliwe jest zakwaterowanie maksymalnie 5 osób.

 9. Apartament – obiekt znajdujący się na terenie Ośrodka w Budynku Głównym, wyposażony w szczególności w miejsca noclegowe, aneks kuchenny i łazienkę, z wejściem poprzez Budynek Główny, w którym możliwe jest zakwaterowanie maksymalnie 4 osób.

 10. Budynek Główny – budynek główny Ośrodka, w którym znajduje się m.in. Recepcja, sala restauracyjna, Apartamenty i sala zabaw.

 11. Recepcja – oznaczone miejsce w Ośrodku znajdujące się w Budynku Głównym, w którym pracownik Ośrodka dokonuje w szczególności Zameldowania i Wymeldowania Gościa, udziela informacji i dokonuje innych czynności przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

 12. Meldunek/Zameldowanie – dokonanie przez pracownika Recepcji rejestracji Gościa w dniu jego przyjazdu, polegające w szczególności na weryfikacji tożsamości Gościa, wypełnieniu przez Gościa Karty Rejestracyjnej, przekazaniu kluczy do Domu lub Apartamentu.

 13. Wymeldowanie – dokonanie przez pracownika Recepcji wyrejestrowania Gościa polegające w szczególności na dokonaniu wcześniej nieuiszczonej zapłaty przez Gościa za całość usług świadczonych na jego rzecz przez Ośrodek, rozliczeniu Kaucji oraz na zdaniu przez Gościa kluczy do Domu lub Apartamentu.

§ 3 Rezerwacja i meldunek

 1. Po dokonaniu rezerwacji pobytu w Ośrodku Gość zobowiązany jest do wpłaty zadatku w terminie 3 dni na rachunek bankowy Ośrodka.

 2. W razie rezygnacji z dokonanej rezerwacji w terminie nie później niż na 45 dni przed deklarowanym dniem przyjazdu do Ośrodka, zadatek jest zwracany w pełnej wysokości.

 3. Zwrot zadatku w sytuacji określonej w ust. 2 nastąpi w terminie do 30 dni.

 4. W razie rezygnacji z dokonanej rezerwacji w terminie krótszym niż 45 dni przed deklarowanym dniem przyjazdu do Ośrodka, zadatek nie podlega zwrotowi.

 5. W razie rezygnacji z dokonanej rezerwacji w terminie nie później niż na 14 dni przed deklarowanym dniem przyjazdu do Ośrodka, istnieje możliwość przeniesienia przez Gościa rezerwacji na inny dostępny termin w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy od pierwotnie planowanej daty pobytu w Ośrodku (w zależności od dostępności miejsc). Wpłacony zadatek zostanie zaliczony na poczet nowej rezerwacji.

 6. Każda niezrealizowana rezerwacja (brak pojawienia się Gościa w Ośrodku w dniu przewidzianym na rozpoczęcie pobytu, a maksymalnie do dnia następnego do godziny 8:00) upoważnia Ośrodek do anulowania dokonanej rezerwacji, z możliwością żądania zwrotu wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów. Wpłacony przez Gościa zadatek na zarezerwowany pobyt, który w ten sposób nie doszedł do skutku, nie podlega zwrotowi.

 7. Jakakolwiek zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd/skrócenie pobytu) w stosunku do wcześniej dokonanej i potwierdzonej przez Ośrodek rezerwacji, nie upoważnia do żądania obniżenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek wniesionych przez Gościa opłat.

 8. Wszelkie czynności związane ze zgłoszeniem pobytu, Zameldowaniem i wniesieniem należnych opłat dokonywane są w Recepcji.

 9. W godzinach od 22:00 do 7:00 rano Ośrodek jest zamknięty. Przyjazdy/odjazdy w tych godzinach należy uzgadniać indywidualnie z Recepcją.

 10. Po przyjeździe do Ośrodka Gość ma obowiązek zgłosić się w Recepcji oraz wypełnić i podpisać Kartę Rejestracyjną. Wzór Karty Rejestracyjnej stanowi załącznik do Regulaminu.

 11. Opłata za pobyt następuje w dniu przyjazdu do Ośrodka. Jeśli opłata za cały pobyt dokonywana jest przelewem, opłata ta musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Ośrodka na co najmniej 1 dzień przed przyjazdem do Ośrodka.

 12. Przy Zameldowaniu Gość zobowiązany jest do pozostawienia kaucji zwrotnej w wysokości 500 zł. Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu, po zdaniu Domu/Apartamentu, pod warunkiem, że Goście przestrzegali Regulaminu.

 13. Przy Zameldowaniu Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty klimatycznej za każdą zakwaterowaną osobę w wysokości określonej w Cenniku.

 14. Gość przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że następujące media: energia elektryczna, woda i odprowadzenie ścieków będą rozliczane przez Ośrodek na podstawie faktycznego zużycia, według stanu podliczników (wyzerowanych na dzień przyjazdu Gościa) po zakończeniu pobytu. Ceny poszczególnych mediów określone są w Cenniku.

 15. Gość zobowiązany jest do opłacenia kosztów swojego pobytu oraz wszelkich zamówionych lub wykorzystanych w trakcie pobytu usług i towarów, a także zużycia mediów według liczników, najpóźniej przy Wymeldowywaniu się z Ośrodka. W przypadku nieuregulowania wszystkich należności związanych z pobytem Ośrodek jest uprawniony do obciążenia Gościa za wszelkie zrealizowane na jego rzecz usługi i towary.

 16. Po Zameldowaniu w Ośrodku Gość powinien zapoznać się z wyposażeniem Domu/Apartamentu oraz zachować go w stanie niepogorszonym aż do zakończenia pobytu. W przypadku zauważenia szkód Gość powinien niezwłocznie zawiadomić Recepcję. W przypadku braku zgłoszenia ww. informacji w ciągu pierwszej godziny pobytu i stwierdzeniu usterek przez personel Ośrodka, Gość może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za powstałą szkodę.

 17. Przed Wymeldowaniem Goście powinni posprzątać po sobie zajmowany Dom/Apartament, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych, a śmieci wynieść do kontenerów na odpady znajdujących się na terenie Ośrodka. W przypadku pozostawienia rażącego nieporządku w Domu/Apartamencie, do rachunku za pobyt Gościa doliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 350 zł za sprzątanie.

 18. W razie stwierdzenia przez personel Ośrodka rażących zaniedbań obowiązującego Regulaminu lub zniszczenia lub uszkodzenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Domu/Apartamentu lub mienia Ośrodka, kaucja w części lub całości (stosownie do oszacowanych strat Ośrodka) nie zostanie zwrócona, z uwagi na konieczność pokrycia kosztów usunięcia stwierdzonych zaniedbań, zabrudzeń, przykrych zapachów, nieczystości, uszkodzeń sprzętu itp. Ośrodek może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kaucji do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

 19. Ilość osób zakwaterowanych w Ośrodku nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w Ośrodku dodatkowych osób, nieuprawnionych do przebywania na jego terenie, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana.

 20. Dzieci do lat 3 nocujące w łóżku rodzica lub łóżeczku turystycznym, stanowiącym własność Gościa, nie wnoszą opłat za pobyt. W przypadku korzystania przez dziecko z osobnego łóżka obowiązuje określona w Cenniku opłata za dostawkę.

 21. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gości, którzy pozostają pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny lub rażąco naruszyli Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody w mieniu Ośrodka lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Ośrodka lub innych osobach przebywających w Ośrodku.

 22. W przypadku chęci przedłużenia pobytu w Ośrodku w dniu zakończenia pobytu/wyjazdu (dotyczy sytuacji, kiedy kolejna doba hotelowa w Ośrodku nie jest zarezerwowana przez nowych Gości), Goście są zobowiązani uzgodnić to z Recepcją najpóźniej w dniu poprzedzającym zakończenie pobytu/wyjazdu i wnieść dodatkową opłatę zgodnie z Cennikiem.

§ 4 Doba hotelowa

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 11:00.

 2. Goście zobowiązani są do przestrzegania doby hotelowej. W sytuacji, gdy Gość w dniu zakończenia pobytu nie opuści Domu/Apartamentu po upływie doby hotelowej, Ośrodek zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Gościa odszkodowania w pełnej wysokości (w tym w szczególności kosztów związanych z dokonaniem rezerwacji i pobytem kolejnych osób).

§ 5 Zasady korzystania z obiektu

 1. Goście mogą korzystać z zakwaterowania na terenie Ośrodka w Domach lub Apartamentach, zgodnie z obowiązującym Cennikiem oraz postanowieniami Regulaminu.

 2. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:

  1. warunki pełnego i bezpiecznego wypoczynku Gościa zgodnie z umową,

  2. należytą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych przez Ośrodek usług.

 3. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się do próśb i poleceń pracowników Ośrodka. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych Gości oraz mieniu Ośrodka.

 4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zasad oraz zarządzeń zawartych w Regulaminie.

 5. Na terenie Ośrodka zabronione jest:

  1. zakłócanie spokoju i wypoczynku,

  2. rozniecanie i palenie ognisk,

  3. nieprzyzwoite, wulgarne zachowanie,

  4. zaśmiecanie i zabrudzanie Ośrodka.

 6. W Domu/Apartamencie oraz na terenie Budynku Głównego zabronione jest palenie tytoniu lub papierosów elektronicznych. W przypadku stwierdzenia złamania tego zakazu do rachunku za pobyt Gościa doliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 500 zł, przeznaczona na likwidację niepożądanego zapachu tytoniu. Dodatkowo Gość zostanie obciążony kosztami nieuzasadnionego wezwania służb powiadomionych automatycznie przez system przeciwpożarowy.

 7. W Domu/Apartamencie zabronione jest:

  1. pozostawianie bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem,

  2. używanie urządzeń elektrycznych o dużej mocy niestanowiących wyposażenia Domu/Apartamentu (np. własnych kuchenek, grzejników i innych urządzeń mogących zakłócić pracę instalacji elektrycznej Ośrodka),

  3. rozpalanie grilla. Korzystanie z własnego grilla musi być zgłoszone w Recepcji i jest dozwolone wyłącznie w strefie odpoczynku nad jeziorem, jeżeli jego rozpalenie nastąpi w odległości co najmniej 2 metrów od drewnianego pomostu i poza zasięgiem rzutu korony drzewa. Osoby rozpalające grilla zobowiązane są do nadzorowania go podczas palenia, zaś zużyty i ostudzony węgiel/opał należy wysypać do kosza na śmieci.

 8. Na terenie Ośrodka na otwartej przestrzeni zabronione jest używanie radioodbiorników, przenośnego sprzętu nagłaśniającego i innych urządzeń odtwarzających głośną muzykę lub inne dźwięki, które naruszałyby zasady współżycia społecznego i utrudniały innym Gościom spokojny pobyt i wypoczynek.

 9. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 7:00 rano.

 10. Na terenie Ośrodka zabronione jest jakiekolwiek zakłócanie spokoju w trakcie obowiązywania ciszy nocnej.

 11. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu, zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą zostać z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

 12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych na teren Ośrodka, pozostawionych w Domu/Apartamencie lub miejscach ogólnodostępnych. W szczególności Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie przez Gości przedmiotów wartościowych, pieniędzy lub dokumentów.

 13. Każdorazowo opuszczając Dom/Apartament, Gość ma obowiązek należycie go zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niezachowania przez Gości należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania Domu/Apartamentu.

 14. Wszelkie odpady produkowane przez Gości podczas pobytu w Ośrodku należy utylizować we własnym zakresie poprzez wynoszenie i umieszczanie ich w pojemnikach na śmieci znajdujących się na terenie Ośrodka.

 15. Wszelkie usterki powstałe lub zauważone w trakcie pobytu powinny być zgłaszane na bieżąco pracownikom Recepcji. Usterki będą na bieżąco usuwane przez konserwatora.

 16. Gość ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu Ośrodka wyrządzone przez siebie, osoby, za które ponosi odpowiedzialność oraz osoby go odwiedzające. Za wszelkie zniszczenia w Domu/Apartamencie lub na terenie Ośrodka pobierana będzie opłata zgodnie z wartością powstałych szkód.

 17. Na terenie Ośrodka ze szczególną uwagą rozwijane są tereny zielone. Za wszelkie zniszczenia roślin pobierana będzie opłata zgodnie z wartością powstałych szkód.

 18. Dopuszcza się możliwość składania wizyt Gościom Ośrodka przez osoby trzecie, niezameldowane w Ośrodku, w godz. od 8:00 do 22:00. Osoby trzecie mogą być wprowadzone na teren Ośrodka wyłącznie przez osoby zameldowane na pobyt w Ośrodku. Gość Ośrodka ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania, zaniechania lub nieprawidłowości wynikające ze składanych mu wizyt i przebywania osób trzecich na terenie Ośrodka.

 19. Osoby trzecie przebywające na terenie Ośrodka na zaproszenie Gości Ośrodka są zobowiązane do jego opuszczenia do godziny 22:00. Pozostawanie osób trzecich na terenie Ośrodka po godzinie 22:00 jest równoznaczne z doliczeniem dodatkowej opłaty do rachunku Gościa w wysokości 500 zł za każdą niezameldowaną osobę.

§ 6 Parkowanie

 1. Wjazd na teren Ośrodka pojazdem silnikowym (dotyczy samochodów oraz motocykli) dozwolony jest wyłącznie dla Gości Ośrodka.

 2. Parkowanie odbywa się wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Zabrania się parkowania pod Domkami oraz wjazdu na tereny zielone Ośrodka.

 3. Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie. Ośrodek nie odpowiada także za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień, energia elektryczna itp.)

 4. Zabrania się mycia samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych na terenie Ośrodka.

§ 7 Plac zabaw i tyrolka

 1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

 2. Dzieci korzystające z placu zabaw powinny przebywać pod opieką osób dorosłych, które ponoszą za nie odpowiedzialność.

 3. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych powinno być dostosowane do wieku i rozwoju dziecka. Oceny powinien dokonać rodzic / opiekun prawny dziecka.

 4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

 5. Na placu zabaw można korzystać tylko i wyłącznie z urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw.

 6. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz przebywania osobom pozostającym pod wpływem alkoholu lub działania innych środków odurzających.

 7. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody.

§ 8 Zasady pobytu ze zwierzętami

 1. Obiekt pobiera kaucję zwrotną 500 zł, płatne gotówką w dniu przyjazdu – na poczet ewentualnych szkód lub nie stosowanie się do zasad pobytu z zwierzętami.
 2. Obiekt przyjmuje zwierzęta domowe za dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem.
 3. Akceptujemy pobyty z psami wychowanymi do podróży, śpiącymi tylko w swoich legowiskach / transporterach, ras średnich – do kolana. Nie zgadzamy się na psy śpiące w łóżkach, na kanapach czy leżakach przeznaczonych dla Gości.
  Zastrzegamy brak możliwości przebywania psów mokrych w domach. Przy stwierdzeniu zabrudzeń pościeli, ręczników itp. asortyment będzie przekazywany gościom i będzie potrącany koszt zakupy nowego asortymentu wg. cennika poniżej:

  • Poszewka na kołdrę 110,00PLN
  • Poszewka na poduszkę 35,00PLN
  • Prześcieradło małe 60,00PLN
  • Prześcieradło duże 75,00PLN
  • Ręcznik mały 35,00PLN
  • Ręcznik duży 55,00PLN
  • Kołdra 80,00PLN
  • Poduszka 35,00PLN
  • Pranie kanapy z sierści 300,00 PLN
  • Pranie fotela z sierści 150,00 PLN
 4. Pobyt ze zwierzęciem należy zgłosić przed podczas rezerwacji. Zakwaterowanie Gości ze zwierzętami możliwe jest jedynie w wyznaczonych pokojach. W przypadku braku takich pokoi, przyjęcie zwierzęcia nie będzie możliwe. Ostateczną zgodę na pobyt zwierzęcia w Ośrodku wydaje pracownik recepcji po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu.
 5. Każde zwierzę musi posiadać książeczkę zdrowia z aktualnymi szczepieniami i odrobaczeniem.
 6. Zwierzę na terenie Ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela. Zwierzę może przebywać w jednostce mieszkalnej bez opieki nie dłużej niż 1 godzinę.
 7. Zwierzę nie może zakłócać wypoczynku innych wczasowiczów. Za pozostawienie zwierzęcia w jednostce mieszkalnej na dłużej niż godzinę i zakłócenie w ten sposób pobytu innych gości grozi grzywną w wysokości 500 zł.
 8. W miejscach ogólnodostępnych właściciel ma obowiązek trzymania psa na smyczy.
 9. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy.
 10. Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów odkupienia całego kompletu pościeli.
 11. Wszystkie inne, niewymienione w zasadach szkody w mieniu Ośrodka bądź mieniu innych Gości oraz zabrudzenia wymagające dodatkowej pracy personelu spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję Ośrodka, a ich kosztami będą obciążeni Właściciele.

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Gości zbieranych w trakcie dokonywania rezerwacji oraz przekazanych przez Gościa w Karcie Rejestracyjnej jest Ośrodek.

 2. Dane osobowe Gości zbierane przez Administratora zbierane są w celu realizacji umowy i przeprowadzenia procesu zameldowania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a jeżeli Gość wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 3. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez Administratora, podmioty przetwarzające, z którymi Ośrodek zawarł odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, które wynikają z przepisu prawa.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody, do momentu wycofania zgody.

 5. Gość ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 7. Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Gościa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zgubienia klucza do Domu/Apartamentu pobierana jest opłata w wysokości 150 zł.

 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Gości ośrodek jest monitorowany.

 3. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w każdym Domu oraz w oznaczonym miejscu w Budynku Głównym.

 4. Gość Ośrodka bierze całkowitą odpowiedzialność za zdarzenia wynikłe pod wpływem alkoholu podczas pobytu w Ośrodku.

 5. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio pracownikom Recepcji, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny zgłoszenia. Reklamacje będą rozstrzygane na bieżąco.

 6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które Ośrodek nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa), w szczególności powstałymi na skutek braku dostaw prądu lub innych mediów przez ich dostawców, nagłe zjawiska atmosferyczne, działania wojenne lub inne niedające się przewidzieć zdarzenia.

 7. W okresie obowiązywania stanu epidemicznego/ epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w Ośrodku obowiązuje Procedura bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego/ epidemii. Gość ma obowiązek zapoznać się z nią i bezwzględnie jej przestrzegać oraz poinformować o obowiązku jej przestrzegania każdą zakwaterowaną z nim osobę oraz osoby trzecie przebywające z nim w Ośrodku na zasadach określonych w Regulaminie.

 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Załącznik – Karta Rejestracyjna (wzór)

Karta Rejestracyjna

Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Numer dokumentu tożsamości:
*Numer telefonu:
*Adres e-mail:
*Dane do faktury:
Wypełnia pracownik Recepcji
Numer Domu/Apartamentu Liczba Gości Przyjazd Wyjazd
Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Storoniański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ebo Krzysztof Storoniański z siedzibą w Barczewie (11-010), Ramsowo 1, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 739 321 46 28, REGON 519554076. Dane osobowe zbierane przez Administratora zbierane są w celu zawarcia i realizacji umowy oraz przeprowadzenia procesu zameldowania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Administratora w celu realizacji umowy i przeprowadzenia procesu zameldowania.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem obwiązującym w Ośrodku i akceptuję jego postanowienia.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Polityką ochrony danych osobowych obowiązującą w Ośrodku i akceptuję jej postanowienia.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Procedurą bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego/ epidemii obowiązującą w Ośrodku i akceptuję jej postanowienia.
Data i podpis Gościa: ____________________________________________________
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez

Ośrodek Zapach Drewna Resort & Lake z siedzibą w Tumianach w celach handlowych i marketingowych.

 Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Ośrodek Zapach Drewna Resort & Lake z siedzibą w Tumianach informacji handlowych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej.
Data i podpis Gościa: ____________________________________________________

*Dane nieobowiązkowe

logotop

Restauracja Zapach Drewna to:

PODKRĘCONA KLASYKA     NIEOCZYWISTE SMAKI     ZAPACH PYSZNEGO JEDZENIA I NATURY     OTOCZENIE PRZYRODY     RODZINNA ATMOSFERA

Jednym słowem – Raj dla zmysłów.
Zaprasza wszystkich, którzy tak jak my, kochają dobre jedzenie. Polecamy się na pyszne obiady, romantyczne kolacje i imprezy okolicznościowe.

 

Skip to content