Polityka ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krzysztof Storoniański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ebo Krzysztof Storoniański z siedzibą w Barczewie (11-010), Ramsowo 1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 739 321 46 28, REGON 519554076.

 2. Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w określonych celach i w niezbędnym zakresie.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  2. zawarcia i realizacji umowy oraz przeprowadzenia procesu zameldowania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 5. Dane osobowe zbierane są poprzez dobrowolne wypełnienie przez Panią/Pana formularza rezerwacyjnego lub poprzez podanie wymaganych w Karcie Rejestracyjnej danych w bezpośrednim kontakcie pracownikowi Recepcji Ośrodka. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i wykonania usługi.

 6. Karta Rejestracyjna zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne i oznaczone gwiazdką pola dodatkowe, które mogą być dobrowolnie wypełnione przez Klienta. Obowiązkowe dane osobowe wskazane w Karcie Rejestracyjnej są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy oraz przeprowadzenia procesu zameldowania.

 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.

 8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Administratorem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 9. Administrator deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych;

  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  5. prawo do przenoszenia danych zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 RODO;

  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 11. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 13. Polityka ochrony danych osobowych jest dostępna do wglądu w Recepcji Ośrodka oraz na stronie internetowej www.zapach-drewna.pl.

logotop

Restauracja Zapach Drewna to:

PODKRĘCONA KLASYKA     NIEOCZYWISTE SMAKI     ZAPACH PYSZNEGO JEDZENIA I NATURY     OTOCZENIE PRZYRODY     RODZINNA ATMOSFERA

Jednym słowem – Raj dla zmysłów.
Zaprasza wszystkich, którzy tak jak my, kochają dobre jedzenie. Polecamy się na pyszne obiady, romantyczne kolacje i imprezy okolicznościowe.

 

Skip to content